REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Serafinek – biżuteria z duszą
SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
  PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bizuteria.delektujsiezyciem.com jest prowadzony przez Annę – Marię z rodu Stachurowskich (Serafinka) autoryzowanego reprezentanta osoby: Stachurowska Anna Maria
  na zasadzie działalności nierejestrowanej.
  Adres e-mail kontaktowy do właścicielki sklepu to: biznes.serafinekdiamonds@gmail.com
  1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu
  Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
  1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień
  niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy
  i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
  Polityka prywatności
  zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie
  Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a
  także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie
  ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych
  osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem
  wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
  1.4. Definicje:
  1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.42. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
  umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
  przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
  prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
  przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.4.6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za
  pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
  automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje
  o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  1.4.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
  Klientem a Sprzedawcą.
  1.4.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  1.4.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.delektujsiezyciem.com
  1.4.10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Anna (Serafinek) prowadząca działalność nierejestrowaną
  adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Zawada 2, 64- 930 Szydłowo, adres poczty elektronicznej: biznes.serafinekdiamonds@gmail.com.
  1.4.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
  pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
  pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
  przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
  czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
  ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  1.4.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.
  827 ze zm.).
  1.4.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio
  do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 13. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  2.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega
  zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania
  składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  2.1.2. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu
  Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola
  „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie
  zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość,
  w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie
  stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  biznes.serafinekdiamonds@gmail.com lub też pisemnie na adres: Zawada 2, 64 – 930 Szydłowo
  2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)
  przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub
  Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej
  możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
  mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób
  trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę
  obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
  2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje
  związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana
  w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
  2.4.1.1. pisemnie na adres: Zawada 2, 64-930 Szydłowo;
  2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biznes.serafinekdiamonds@gmail.com.
  2.4.2. Zalecane jest podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
  reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych
  kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi
  podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
  pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 14. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia
  za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.
  3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O
  łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym
  opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych
  opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania
  Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia
  3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
  Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.
  3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje
  Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez
  przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
  poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
  przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
  wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)
  udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
  o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
  informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 15. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  4.1.1. Płatność przez GPay.
  4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  94 1140 2004 0000 3602 6339 2662 podając w tytule numer zamówienia.
  4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic,
  Maestro.
  4.2. Termin płatności:
  4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 16. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
  5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w
  tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w
  zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  5.3.1. Paczkomat.
  5.3.2. Paczka pocztowa.
  5.3.3. List polecony.
  5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych od zaksięgowania zapłaty, chyba że produkt jest wykonywany na specjalne zamówienie, wtedy klient wraz z sprzedawcą za porozumieniem stron ustalają inaczej.
 17. REKLAMACJA PRODUKTU
  6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub
  prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym
  (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
  6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  6.3.1. pisemnie na adres: Zawada 2, 64-930 Szydłowo
  6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biznes.serafinekdiamonds@gmail.com.
  6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
  szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową
  Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych
  składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
  poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
  zalecanego opisu reklamacji.
  6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
  dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy
  lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a
  Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za
  uzasadnione.
  6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul.
  Zawada 2. 64-930 Szydłowo. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu
  ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez
  Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy
  w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
  6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta
  niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 18. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
  ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na
  stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email:
  kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest
  między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów
  konsumenckich.
  7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na
  miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego)
  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in.
  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod
  adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni
  Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów
  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną
  i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
  pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
  sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 19. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania
  przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu
  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na
  przykład:
  8.1.1. pisemnie na adres: Zawada 2, 64-930 Szydłowo
  8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.stachurowska@gmail.com.
  8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
  Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to
  obowiązkowe.
  8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np.
  Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
  inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
  partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na
  regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
  oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
  tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
  dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu
  płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził
  się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy
  użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której
  dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się
  ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
  konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od
  umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że
  Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
  upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Zawada 2, 64-920 Szydłowo
  8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób
  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
  Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
  kosztów.
  8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po
  zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę
  zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
  ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość
  rynkowa spełnionego świadczenia.
  8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
  odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w
  której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
  służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający
  szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest
  Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której
  przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
  połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
  uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
  których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie
  żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca
  świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części
  zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
  wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
  prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych
  niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
  usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
  świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021
  r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę
  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 20. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą
  wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od
  tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
  zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
  Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości
  albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez
  wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną,
  jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do
  wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego
  tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń
  kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku
  zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi
  odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
  umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za
  opóźnienie w przewozie przesyłki.
  9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi
  właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  10.2. Zmiana Regulaminu:
  10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany
  przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
  postanowień niniejszego Regulaminu.
  10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi
  Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w
  art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie
  wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana
  Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma
  prawo odstąpienia od umowy.
  10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np.
  Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów
  przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
  składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
  prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
  2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy